Om- kopplingen till läroplanen

Atomer och molekyler har koppling till läroplanen på flera sätt. Dels så tar sidan upp sådant som det står i det centrala innehållet att det ska tas upp i undervisningen i kemi och fysik

Centralt innehåll

KEMI: 

  • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl- och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  • Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv.
  • Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering
  • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter

FYSIK:

  • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.

 

Vi når även mål som är ur läroplanens allmänna del. Här är exempel:

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola :

  • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt.
  • kan lära, utforska och arbeta självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga
  • kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.